ติดต่อเรา

ประสิทธิภาพการผลิต

ระบบการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

ซึ่งระบบการผลิต ก็จะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่. ปัจจัยการผลิต. กระบวนการแปลงสภาพ. ผลผลิต. ที่มารูปภาพ slideteam. 1 ...

การเพิ่มความสามารถในอุตสาหกรรมการผลิต

ข้อมูลการผลิตแม่นยำด้วย MRP/ERP . ERP (Enterprise Resource Planning) คือ ซอฟแวร์สำหรับการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน(Common Database) เพื่อให้ ...

OEE (Overall Equipment Effectiveness) มีประโยชน์อย่างไรต่ออุตสาหกรรมการ

OEE (Overall Equipment Effectiveness) ถือเป็นอีกหนึ่งการคำนวณสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และภายในการคำนวณนั้นยังสามารถแบ่งส่วนประกอบ ...

ประสิทธิภาพในการเดินเครื่องจักร (Performance) ในOEE

ประสิทธิภาพในการผลิต (Performance) สมรรถนะการทำงานของเครื่องจักร ...

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในวิถี WORKER ด้วย LEAN 9 …

Industry 4.0 พลิกโฉมอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยี

แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 (industry 4.0) การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะเป็นการบูรณาการโลกของการผลิต เข้ากับการเชื่อมต่อทางเครื่อข่ายในรูปแบบ "Internet of Things (IoT ...

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอาหารสัตว์บรรจุเพ้าซ์

ปติมา ชะเสริมไพร. (2561). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ...

เวลามาตรฐานในการทำงาน

เทคนิคการหาเวลามาตรฐานการทำงาน. เทคนิคในการหาเวลา มาตรฐานการทำงาน นั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น. Direct Time Study ศึกษาเวลาโดยใช้ ...

คู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนด: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต …

ในการผลิตอาหาร เครื่องมือและโซลูชันที่ด้อยประสิทธิภาพที่ ...

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการผลิตในฟา…

ในการประเมินประสิทธิภาพการผลิตทั้งในฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ ...

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่างกันอย่างไร – มี KPI อะไรบ้าง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นตัวชี้วัดผลการทำงาน แปลว่า ...

การวางแผนการผลิตที่ดีควรมีอะไรบ้าง?

ข้อดีของการวางแผนการผลิต. สร้างสายการผลิตตาม สูตรการผลิต (BOM) ของสินค้าได้. มองเห็นภาพรวมของงานและสามารถเชื่อมโยงโครงการ ...

แก้ปัญหาการผลิตในโรงงานด้วยวิธี Take Ownership

Take Ownership แก้ปัญหาการผลิต ในโรงงาน. การเปลี่ยนโรงงานให้ก้าวเข้าสู่การผลิตอย่างยั่งยืนนั้น อาจจะยากกว่าการเป็นโรงงานที่ ...

7 เทคนิคสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

7 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน. เรามาดูกันว่ามีวิธีใด ...

การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในกระบวนการผลิต แผนก …

3. วิธีการวิจัย (research methodology) การศึกษากระบวนการในการผลิต ต้งัแต่ขั้นตอนรับคาสั่งซ้ือสินค้าจากลูกค้าจนถึงข้นัตอนการแพคสินค้าเพื่อ

ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล Efficiency VS Effectiveness

ประสิทธิผล (Effectiveness) = Outcome/Input x 100. ประสิทธิผลจะวัดจากผลลัพท์ที่ได้เทียบกับทรัพยากรที่เราใส่เข้าไปหรือป้อนเข้าไป. สำหรับ ...

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในวิถี WORKER ด้วย LEAN 9 …

LEAN can solve the this problem by prevent and reduce the problem from the root by 9 processes that is Continuous Flow, LEAN Machines/ Simplicity, Workplace Organization, Parts Presentation, Reconfigurability, Quality, Maintainability, Ease of Access and Ergonomics which are the methods that facilitate in human operation.

OEE (Overall Equipment Effectiveness)

โดย OEE จะเป็นการบอก ประสิทธิผล หรือ ความสามารถในการผลิตของโรงงาน หรือหน่วยการผลิตโดยองค์รวม โดยหากมีการบอกว่า OEE จะเป็น ...

หลักการบริหาร 4M สำหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

ieProsoft โซลูชั่นครบวงจรด้านการบริหารการผลิตในอุตสาหกรรม บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด (IEBS) เป็นผู้ให้บริการระบบซอฟแวร์ทางด้านการจัดการ ...

พลังงานแสงอาทิตย์

จากความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันที่เพียง 354 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่มีความสามารถในการผลิต ...

ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ | Solar Smile Knowledge

ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ ...

BOI : The Board of Investment of Thailand

เกี่ยวกับบีโอไอ. ประกาศและเอกสารเผยแพร่. การยื่นขอรับการส่งเสริม. การปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริม. แบบฟอร์มและระบบออนไลน์.

อยากวัดค่าประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต …

ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การหาวิธีการที่ดีที่สุดในการบรรลุตาม ...

การลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน…

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2561

1.2 การวัดประสิทธิภาพของขบวนการผลิตด้วย Yield

การวัดประสิทธิภาพของขบวนการผลิต. 1. ท่านสามารถตรวจราคา ...

กำลังการผลิต (Capacity)

กำลังการผลิต (Capacity) คืออะไร สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ. ปัจจัยความสำเร็จประการหนึ่งของการวางแผนและควบคุมการผลิตทุกวันนี้ คือ การวางแผน กำลังการ ...

การวางแผนการผลิต Production planning – คณาจารย์ และ …

การวางแผนการผลิต. Production planning. ขวัญชัย ช้างเกิด. บทนำ. การผลิตได้ในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ เป็นวัตถุประสงค์หลักที่สําคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งของ ...

10 วิธีการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต

วิธีการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต. ระบบการผลิต. ระบบการผลิต(Production System) หมายถึงการนำทรัพยากรที่เป็นปัจจัยนำเข้า (Input Resource) มาทำการเปลี่ยนสภาพ (Transform) ให้ ...